Photos⁄ Zagadka Iz Razdolia photos
borzoi puppy Zagadka Iz Razdolia borzoi puppy Zagadka Iz Razdolia borzoi puppy Zagadka Iz Razdolia borzoi puppy Zagadka Iz Razdolia
  6 weeks 2 month old 3 month old
borzoi Zagadka Iz Razdolia borzoi Zagadka Iz Razdolia with owner borzoi Zagadka Iz Razdolia borzoi Zagadka Iz Razdolia
5 month old 7 month old (first show) 7 month 10 month
borzoi Zagadka Iz Razdolia from right borzoi Zagadka Iz Razdolia borzoi Zagadka Iz Razdolia borzoi Zagadka Iz Razdolia with owner
10 month old 2 years old 3 years old  
borzoi Zagadka Iz Razdolia borzoi Zagadka Iz Razdolia with owner borzoi Zagadka Iz Razdolia borzoi Zagadka Iz Razdolia
borzoi Zagadka Iz Razdolia borzoi Zagadka Iz Razdolia from left, borzoi Zagadka Iz Razdolia borzoi Zagadka Iz Razdolia