Offsprings⁄ Mickelangelo Hegerova's offsprings
16.07.2000 with Hepi Hepri Ladoga
03.02.2001. with Hepi Hepri Metelitsa
17.04.2002. with Chernaya Polnoch Iz Razdolia
04.06.2005. with Vedunja Iz Razdolia