Photos⁄ Phaedra Cezarj photos
borzoi puppy Phaedra Cezarj

borzoi puppy Phaedra Cezarj at winter

borzoi puppy  Phaedra Cezarj at winter

borzoi puppy Phaedra Cezarj at winter

borzoi puppy Phaedra Cezarj at winter borzoi puppy Phaedra Cezarj at winter borzoi puppy Phaedra Cezarj at winter borzoi puppy Phaedra Cezarj at winter
borzoi Phaedra Cezarj borzoi Phaedra Cezarj borzoi Phaedra Cezarj borzoi Phaedra Cezarj
borzoi Phaedra Cezarj borzoi Phaedra Cezarj borzoi Phaedra Cezarj with owner and friends borzoi Phaedra Cezarj with owner and friends
borzoi Phaedra Cezarj