Offsprings⁄ Velikij Bonapart's iz Razdolia offsprings
25.10.2003 - with Estet Classic Sole Loren de Lux
26.11.2003 - with Areta
30.11.2004 - with Balt Akoti Gordostj
02.05.2005 - with Borscana Rag Doll
09.08.2007 - with Apurva Bistkupstwo
24.01.2008 - with Balt Akoti Groza
18.11.2008 - with Borscana Wolverine